Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

Mgr. Ivana Dolinská – POSUN, IČ: 46935096, DIČ: 1078915563, se sídlem Mierová 378/48B, 82105 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Pezinok, okres Pezinok (dále též jen jako „prodávající”).

  I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 • Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u prodávajícího objednala službu.

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a klientem.

 • Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 

 • Službou se pro účely těchto VOP rozumí pobyty dle nabídky prodávajícího. 

 • Online produkty se pro účely těchto VOP rozumí online kurzy, přednášky a eBooky dle nabídky prodávajícího. 

  II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY 

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a klientem vzniká na základě elektronické přihlášky k pobytu nebo zaplacení online produktu. 

 • Platbu za pobyty lze provést výhradně v hotovosti na místě, v případě požadavku na zálohu ji lze platit výhradě bezhotovostně bankovním převodem.  

 • Platbu za online produkty lze provést výhradně bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned). Platbou za online kurz získáváte přístup do členské zóny na 3 roky od obdržení potvrzovacího mailu.

  III. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO POBYTY 

 • V případě neúčasti klienta na pobytu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje prodávající žádnou kompenzaci a není vracena případná záloha. 

  IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA 

 • V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku prodávajícímu). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržela odstoupení od smlouvy, uhrazené peněžní prostředky, které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržela. 

  V. ZÁRUKA A REKLAMACE 

 • Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců. 

 • Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě. 

 • Klient uplatní reklamaci u prodávajícího elektronicky na emailové adrese [email protected], a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl. Takováto reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude prodávající reklamaci posuzovat. 

 • Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.

 • Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží prodávajícímu. 

  VI. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 • Pro případ, že klient zahájil své vzdělávání na některém z pobytů a online kurzů nabízených prodávajícím, má se za to, že již první absolvovanou výukovou hodinou přijal celé plnění poskytované prodávajícím.

 • Dojde-li k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a klientem poté, co klient zahájil své vzdělávání na některém z pobytů a online kurzů nabízených prodávajícím, nemá klient právo na vrácení žádné částky, jelikož došlo ke zkonzumování plnění poskytnutého prodávajícím. 

 • Pravidla popsaná v tomto článku se neaplikují na případ uvedené v ust. čl. VIII. odst. 1 těchto VOP. 

  VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz. 

 • Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr

  VIII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ 

 • Veškeré smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky. 

 • Prodávající a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští. 

  IX. DORUČOVÁNÍ 

 • Veškerá písemná komunikace mezi prodávajícím a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu. 

 • Při koupi online kurzu nebo přednášky vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv. Při koupi eBooku bude digitální obsah ve formátu pdf, mp3, audia, anebo videa dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

  X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 • Prodávající si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.

 • Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

 • Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů jsou duševním vlastnictvím prodávajícího a podléhají autorskoprávní ochraně.

 • V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení. 

 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. července 2022.